icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
مرغ اجداد زربال
سرمایه ثبت شده:
1,037,825
نماد:
وکوثر2
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره مرغ اجداد زربال

1. 1- صورت وضعيت مالي شرکت مرغ اجداد زربال (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1399و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس وجو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا ‌ در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو ، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. 4- نتيجه گيري اين موسسه در اثر بندهاي ذيل تعديل نشده است : 4-1- همانگونه که در يادداشت 1-2-1-26 توضيحي صورتهاي مالي افشاء شده ، سرفصل پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني ها مشتمل بر مبلغ 203 ميليارد ريال (معادل 2/8 ميليون يورو و 11/6 ميليون يوآن چين) بدهي به شرکت خارجي (بابت خريد جوجه اجداد عمدتا در سنوات قبل) مي باشد که با وجود محدوديت هاي ايجاد شده در واردات جوجه يکروزه، تا تاريخ تهيه اين گزارش مبلغ 6/11ميليون يوان از بدهي مذکور پرداخت شده و يک گله جوجه يکروزه نيز دريافت شده، ليکن امکان ارسال بخش عمده بدهي مذکور به مبلغ 2/8 ميليون يورو به شرکت خارجي ( که معادل ارزي آن نزد بانک کشاورزي بوده) ميسر نشده است. پيگيري هاي لازم جهت ارسال مابقي بدهي و ادامه همکاري با شرکت مذکور در حال انجام است.
4. 4-2- همانطور که در يادداشت 2-2-36 توضيحي صورتهاي مالي افشاء شده است ، سند ماليکت زمين سوته کلا در قبال تضمين وام آقاي روحي نيا (فروشنده فارم لهاش) در رهن بانک ملت شعبه 17 شهريور آمل قرار گرفته که عليرغم تسويه مابه ازاي بهاي خريد فارم ياد شده ، نامبرده تا کنون نسبت به ايفاي تعهدات خود شامل انتقال پروانه بهره برداري و مالکيت اراضي فارم لهاش به نام شرکت اقدام ننموده است. لذا شرکت در محاکم قضايي عليه ايشان اقامه دعوي نموده که نتيجه آن تا کنون مشخص نشده است .

5. 5- نتايج فعاليت هاي شعبه زربال به شرح يادداشت 10-6 توضيحي صورت هاي مالي طي دوره مورد بررسي منجر به مبلغ 271ر78 ميليون ريال زيان ناخالص شده است . همچنين هزينه ها جذب نشده شرکت نيز به شرح يادداشت 1-11 توضيحي صورتهاي مالي بالغ بر 100 ميليارد ريال بوده که نسبت به دوره گذشته افزايش قابل توجه يافته است. موارد مذکور منجر به کاهش سود عملياتي شرکت نسبت به دوره مشابه گذشته شده است. برنامه ريزي مناسب جهت استفاده بهينه از فارمها ،پرسنل مازاد ، تصميم گيري خاص در توليد وفروش جوجه يک روزه گوشتي يا تبديل و پرورش آن و در نهايت فروش مرغ گوشتي ، تعيين و شناسايي گلوگاه هاي توليد و بررسي ظرفيت توليد ، وضعيت بهداشتي فارمها و بهبود شاخصهاي تلفات طيور، درصد هچ ،درصد تلفات ، ميانگين وزن و درصد رشد شاخص عملکرد (PN مرغ گوشتي) عمدتا در شعبه زربال ضرورت دارد.
6. 6- مفاد نظام نامه راهبري مطلوب ابلاغي به طور کامل رعايت نگرديده است .
7. 7- پروژه درجريان ساخت کشتارگاه آلشرود (بدليل وجود اختلاف با پيمانکار) و سالن قطعه بندي کشتارگاه دربال ساري پيشرفت قابل ملاحظه اي نداشته و مخارج برآوردي جهت تکميل پروژه کشتارگاه آلشرود بروزآوري نشده است. همچنين پيگيري هاي انجام شده نسبت به وصول مطالبات راکد و سنواتي و اسناد سررسيد گذشته( عمدتا انتقالي از شرکت هاي چينه و زربال) به مبلغ 103 ميليارد ريال به نتيجه نهايي نرسيده و وضعيت استفاده از ساختمان ترخان نيز تعيين تکليف نشده است .

24شهریور1399
موسسه حسابرسي مفيد راهبر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر Mohammad Pashaei [Sign]8916921399/07/28 16:28:11
مدير فني موسسه مفيد راهبر Hamzeh Paknia [Sign]8001491399/07/28 16:52:26
مدير موسسه مفيد راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101399/07/28 17:30:26