آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری
از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که
در ساعت9:00مورخ1399/05/13در محلتهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک 4، طبقه5برگزار می گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه