icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
توسعه سرمايه و صنعت غدير
سرمایه ثبت شده:
3,350,000
نماد:
وغدير2
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/06/31
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره توسعه سرمايه و صنعت غدير

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 40 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. شناسايي سرقفلي ناشي از تحصيل شرکتهاي فرعي و وابسته و همچنين حقوق سهامداران اقليت شرکتهاي فرعي با توجه به خالص ارزش منصفانه داراييهاي قابل تشخيص در تاريخ تحصيل، در مورد سرمايه‌گذاري در سهام شرکتهاي فرعي و وابسته، صورت نپذيرفته است. همچنين عليرغم وجود نفوذ قابل ملاحظه گروه در شرکت سرمايه پذير سيمان خوزستان در سال مالي قبل، شناسايي سرمايه گذاري مذکور در اقلام مقايسه اي دوره مشابه (6 ماهه منتهي به 1397/12/29) صورتهاي مالي تلفيقي به روش ارزش ويژه انجام نشده‌است. ضمن آنکه صورتهاي مالي تلفيقي شامل مبلغ 48 ميليارد ريال مغايرت نامشخص زيان انباشته ابتداي دوره تلفيق مي‌باشد. در غياب اطلاعات لازم، تعيين تعديلات ضروري از بابت موارد مذکور بر صورتهاي مالي تلفيقي گروه، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نشده است.
4. سازمان امور مالياتي حسب مورد بر اساس برگ هاي قطعي و تشخيص صادره که مورد اعتراض قرار گرفته، بابت ماليات عملکرد سالهاي مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1392 لغايت 1394 شرکت فرعي سيمان کردستان و 31 شهريور ماه 1397 شرکت هاي فرعي سيمان سپاهان و سيمان شرق و همچنين مالياتهاي تکليفي، عوارض آلايندگي و ماليات بر ارزش افزوده سالهاي قبل برخي از شرکت هاي فرعي جمعا مبلغ 444 ميليارد ريال (شامل 192 ميليارد ريال جريمه) مازاد بر مبالغ پرداختي و ذخيره شده در حسابها مطالبه نموده که به دليل عدم احتساب ذخيره ماليات، مبلغ 49 ميليارد ريال وجوه پرداختي بابت ماليات عملکرد گروه در سرفصل "دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها‌" منظور شده است. ضمن آنکه ماليات عملکرد و ماليات بر ارزش افزوده دوره مورد گزارش و سالهاي قبل برخي از شرکتهاي گروه تاکنون مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است. به نظر اين موسسه اعمال تعديلاتي در خصوص موارد مذکور بر صورتهاي مالي گروه ضرورت دارد، ليکن تعيين ميزان قطعي تعهدات مالياتي گروه، پس از مشخص شدن نتايج اعتراض و همچنين بررسي و اظهارنظر نهايي مقامات ذيصلاح در خصوص سالهاي رسيدگي نشده، امکان‌پذير مي‌باشد.
5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-2-28 صورتهاي مالي منعکس است، سررسيد اوراق مشارکت صادره شرکت فرعي سيمان کردستان در تاريخ 1398/02/19 به اتمام رسيده است. از آنجائيکه اطلاعات و مستندات کافي در رابطه با سود قطعي طرح اوراق مشارکت (از جمله قيمت روز داراييهاي طرح) در دسترس اين موسسه نمي‌باشد. لذا امکان تعيين هرگونه تعهدات احتمالي که در صورت فزوني سود قطعي طرح بر علي‌الحسابهاي پرداختي از اين بابت در صورتهاي مالي گروه ضرورت مي يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نشده است.

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 5 ضرورت مي‎يافت، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد 1-7 الي 5-7 زير، مشروط نشده است. 7-1- توجه استفاده کنندگان را به مطالب مندرج در يادداشتهاي توضيحي2-2-28، 2-17 و1-18 صورتهاي مالي درخصوص عدم شناسايي مبلغ 80 ميليارد ريال جرائم تأخير در تسويه ديون شرکت فرعي سيمان کردستان (به استناد اصلاحيه تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 مبني بر بخشودگي جرائم تسهيلات مالي سررسيد شده)، عدم تعيين تکليف تعهدات مربوط به تسهيلات مالي دريافتي شرکت فرعي سيمان شرق از محل طرح هدفمندي يارانه ها و همچنين ادعاي مطالباتي مازاد بر مبالغ منظور شده در حسابها از طرف اشخاص ثالث که مورد پذيرش شرکت فرعي صدرالاشاره قرار نگرفته، جلب مي‌نمايد.
7. 7-2- وضعيت پوشش بيمه‌اي داراييهاي ثابت مشهود و موجودي مـــواد و کالاي گروه به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-1-12 و 1-19 صورتهاي مالي مي‌باشد.
7. 7-3- به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-1-1-16 ، 1-2-1-16، 1-18 صورتهاي مالي، جمعا مبلغ 197 ميليارد ريال از مطالبات و سفارشات خارجي شرکتهاي گروه راکد و سنواتي و مبلغ 63 ميليارد ريال از اسناد دريافتني سررسيد گذشته (عمدتا داراي وثايق ملکي به ميزان 53 ميليارد ريال) مي باشد که اقدامات حقوقي گروه در رابطه با وصول مبلغ 56 ميليارد ريال از مطالبات مذکور منجر به صدور راي محاکم قضايي به نفع گروه به ميزان 108 ميليارد ريال و توقيف املاک مديون گرديده است. علاوه براين به شرح يادداشتهاي توضيحي 12-1-12 و 1-22 صورتهاي مالي، بخشي از دارايي هاي ثابت مشهود و دارايي هاي غير جاري نگهداري شده براي فروش گروه، جمعا به مبلغ 372 ميليارد ريال (عمدتا مشتمل بر 162 ميليارد ريال مخارج سنواتي ارتقا خطوط توليد شرکت فرعي سيمان سپاهان) مي باشد که نتايج اقدامات انجام شده به منظور فروش آن تاکنون منجر به نتيجه نشده است.
7. 7-4- همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 8-1-12 ،2-19و 11-1-12 صورتهاي مالي منعکس است، اسناد مالکيت 75/6 هکتار از زمين هاي شرکت فرعي سيمان کردستان، 16 قطعه زمين شرکت فرعي سيمان سپاهان (مربوط به اموال تمليکي) و همچنين ساختمان خريداري شده شرکت مورد گزارش (در سال مالي قبل) تاکنون به نام شرکت‌هاي ذينفع منتقل نشده است.
7. 7-5- اطلاعات مربوط به تشريح وضعيت شرکت از نظر ساختار و شيوه‌‌هاي مديريت سرمايه، ريسک‌ها و تحليل آنها مندرج در يادداشت توضيحي 36 صورتهاي مالي، با توجه به عدم استقرار ساز و کارهاي مربوطه، بر پايه تفسير مديريت از آنها ارائه شده است.

8. رعايت کامل مفاد "دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار" و تطبيق شرايط شرکت با دستورالعمل مذکور از جمله، ارائه اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاري ها در خصوص ماههاي مهر و آبان 1398، اعلام زمان برگزاري مجمع عمومي ساليانه، ثبت صورتجلسه مجمع مذکور در مرجع ثبت شرکتها و افشا آن پس از ابلاغ ثبت با توجه به مواعد مقرر در دستورالعمل مذکور، در سامانه کدال ضرورت دارد.

28تیر1399
موسسه حسابرسي بهراد مشار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهراد مشار Majidreza Birjandi [Sign]8413761399/06/15 11:41:50
مدير موسسه بهراد مشار Fardieh Shirazi [Sign]8004581399/06/15 11:44:48