مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شرکت عطرين نخ قم - نماد: نطرين(نعطرين)

موضوع:  تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه  
با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-99A-102 مورخ 1399/06/22 و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت 30 روز و تا تاریخ 1399/09/20 تمدید گردید