مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر - نماد: وتوس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/09/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/09/20 درمحل  سالن فردوسي هتل پرديسان واقع در مشهد، بزرگراه شهيد کلانتري، حدفاصل ميدان آزادي و ميدان جمهوري اسلامي جنب پرديس دانشگاه فرهنگيان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مسکن سازان بهشت پويا88041380.55 %
شرکت سرمايه گذاري سايه گسترسرمايه776996484.86 %
ساير838146555.24 %
شرکت توسعه رويان شهرباد(سهامي خاص)17816407211.14 %
شرکت آکام تجارت تيراژه(سهامي خاص)30645582119.15 %
شرکت اکام گستر تيراژه49650230631.03 %
جمع115144064071.97 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباسعلي منزل آبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد مرتضي پور مرعشي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مجتبي شفيع پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم ماژاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري سايه گسترسرمايه331009اصلیسيد مرتضي پور مرعشي0044489201عضو هیئت مدیرهغیر موظفمعادل کارشناسي مديريت امور بانکي
توسعه رويان شهرباد408771اصلیعباسعلي منزل آبادي2121279237رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي عمران
آکام گستر تيراژه397378اصلیبابک جهان آرا0942864638عضو هیئت مدیرهغیر موظفدانشجو دکتري حقوق
آکام تجارت تيراژه397988اصلیعباس نويدي0600217485نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مالي
پردازش اطلاعات ايرانيان236394اصلیسيد مجتبي شفيع پور2249827117عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري حسابداري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۹۴,۵۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۰۹,۷۳۳
تعدیلات سنواتی
(۸۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۰۸,۸۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۹,۷۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۷۹,۱۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۷۳,۶۷۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹,۷۲۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۶۳,۹۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۲۳,۹۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۲۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵
سرمایه
۱,۶۰۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 13,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 800 1,200 به صورت ناخالص
سایر موارد:
- اتخاذ تصميم راجع به تقسيم سود و اندوخته ها - ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه مي باشد.