مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت صنايع ماشينهاي اداري ايران - نماد: ماديرا(ماديران)
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزايش سرمايه اين شرکت به استحضار می رساند مطابق اظهارنظر حسابرس اين شرکت در خصوص گزارش توجيهي افزايش سرمايه از مبلغ 3200 ميليارد ريال به 19000 ميليارد ريال و پيرو گزارش بيانيه ثبت افزايش سرمايه اين شرکت(ارسال شده براي سازمان بورس) به استحضار مي رساند، افزايش سرمايه طي دو مرحله انجام خواهد شد که مرحله اول آن از محل سود انباشته و مازاد تجديد ارزيابي (جمعا به مبلغ 5000 ميليارد ريال) و مرحله دوم آن پس از ثبت مرحله اول، از محل مطالبات و آورده نقدي (جمعا به مبلغ 10800 ميليارد ريال) مي‌باشد. مزيد استحضار فرآيند افزايش سرمايه اين شرکت منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس است که پيگيري هاي لازم جهت اخذ آن در دست اقدام مي باشد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.