مشخصات
امضا کنندگان: [ Mehrdad Bagherinejad benam [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت کشتيراني درياي خزر - نماد: حخزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1396/04/17 درمحل  استان گيلان-بندر انزلي-خيابان شهيد مصطفي خميني-تالار اجتماعات اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيلان-طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
خدمات دريايي و مهندسي کشتيراني قشم 15120000.14 %
ساير سهامداران218308842.02 %
کشتيراني والفجر 265680002.46 %
شرکت سرمايه گذاري کشتيراني 13521296812.52 %
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران 83591600077.4 %
جمع102103985294.54 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد شهباز بيگي روزبهاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا سميعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر غنجي فشکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد باقري نژاد بنام  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران 11670اصلیمحمدرضا بني النجار0759355932عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت خدمات دريايي و مهندسي کشتيراني قشم2679اصلیحميدرضا سيدي2219863190عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت کشتيراني والفجر 59972اصلیاحمد رمضانپور نرگسي2670044794عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت سرمايه گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران 181286اصلیعباس ملکي 0450976580رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت استراتژيک
شرکت سرمايه گذاري فرا درياي نيک قشم 3307اصلیمهرداد باقري نژاد بنام0054925355نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱۶,۹۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۶۳,۱۰۹
تعدیلات سنواتی
(۴,۲۵۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۵۸,۸۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۳۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۳,۸۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۴۰,۸۱۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۸۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳۴,۹۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۶,۹۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۱,۰۸۰,۰۰۰
آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران حقوقیسهامی عام11670اصلی
شرکت خدمات دريايي و مهندسي کشتيراني قشمحقوقیسهامی عام2679اصلی
شرکت کشتيراني والفجر حقوقیسهامی عام59972اصلی
شرکت سرمايه گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران حقوقیسهامی عام181286اصلی
شرکت سرمايه گذاري فرا درياي نيک قشم حقوقیسهامی خاص3307اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,500,000 10,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 3,240 به صورت ناخالص
سایر موارد:
--