مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت تامين سرمايه نوين - نماد: تنوين(تامين سرمايه نوين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-125 مورخ 1399/07/22، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1399/08/10 درمحل تهران- بلوار آفريقا- بلوار گل آذين- پلاک 23- طبقه 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
خدمات مالي و اعتباري راه اقتصاد نوين (سهامي خاص)6428570.01 %
ليزينگ اقتصاد نوين (سهامي خاص)6428570.01 %
سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سهامي عام)173460450.19 %
مديريت سرمايه اقتصاد نوين (سهامي خاص)217500000.24 %
سرمايه گذاري عمران و توسعه پايدار ايرانيان (سهامي خاص)351168290.39 %
بيمه تعاون (سهامي عام)480064660.53 %
سرمايه گذاري ساختمان نوين(سهامي خاص)1806830412.01 %
ساير سهامداران3356674503.73 %
سرمايه گذاري غدير (سهامي عام)3468000003.85 %
سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام)4659034795.18 %
موسسه اعتباري ملل (سهامي عام)7427671538.25 %
توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام)8033928538.93 %
تأمين آتيه درخشان نوين (سهامي خاص)195031427521.67 %
بانک اقتصاد نوين (سهامي عام)195230364721.69 %
جمع690133695276.68 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي سعيدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  همايون باقري طادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرزاد جعفري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داوود رزاقي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
6,000,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/12/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که مطابق مقررات در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.