مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با سلام و احترام: به آگاهي سهامدران ميرساند در اصلاحيه قبلي ايراداتي در شکل اطلاعيه توسط همکاران ما در فرابورس اعلام گرديد که نسبت به اصلاح آن اقدام گرديد . با تشکر
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بيمه حکمت صبا - نماد: وحکمت

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/08/24  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/05/04 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
عباس عسکرزادهعباس عسکرزاده2297383010فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
حميدرضا متوليحميدرضا متولي3257350880فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
غلامحسين چايچي نصرتيغلامحسين چايچي نصرتي2669616666فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظف
مهندسي پيماعمران نيرومهندسي پيماعمران نيرو10102355080مسعود هاشمي طباطبائيعلي شعباني0579485641عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
بانک حکمت ايرانيانبانک حکمت ايرانيان10100451588نيما مؤمني زادهنيما مؤمني زاده0062904817عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
غلامحسين چايچي نصرتي