مشخصات
امضا کنندگان: [ Hamed Mehran [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/03/31 شرکت سرمايه گذاري کوه نور - نماد: ثنور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/29 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 9:00 روز دوشنبه مورخ 1396/04/12 درمحل  مشهد، بلوار سازمان آب، نبش شهيد صادقي 19، مجتمع تابان ، طبقه سوم، واحد 25   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران100000.01 %
شرکت جهدسازان توس10110491.01 %
شرکت نورآوران توس10110491.01 %
شرکت مهندسين مشاور جهدآزماي مشهد10110491.01 %
شرکت مهندسين مشاور سازآب شرق11690251.17 %
شرکت جهاد تعاون خراسان84228838.4 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و معدن خراسان 2342983523.36 %
شرکت سرمايه گذاري شهرسازان دشت توس3160159531.5 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه پگاه 3160159531.5 %
جمع9926808098.96 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا حسن زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد جواد بابائي اشکزري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد خلفائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد مهران  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
جهاد تعاون خراسان7937سهامی خاصاصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
سرمايه گذاري آتيه پگاه 207086اصلیسيد وحيد وحيدي0046882316عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد
سرمايه گذاري شهرسان دشت توس 12810اصلیمحسن انصاري مقدم0049540483عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس
نورآوران توس8047اصلیاماموردي خداوردي زاده 0779698711عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس
مهندسين مشاور جهدآزماي مشهد8888سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
سایر موارد:
1. تصميم گيري در خصوص معاملات ماده 129 اصلاحي قانون تجارت