مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت شهد(قند خوي) - نماد: قشهد
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر آثارناشي ازشيوع ويروس کرونا به استحضار می رساند مديريت شرکت توضيحاتي را در مورد برنامه هاي شرکت در خصوص مديريت و کنترل خسارت آتي ناشي از شيوع ويروس کرونا به اطلاع ميرساند
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.