مشخصات
امضا کنندگان: [ Seyed Hosein Mirafzali [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت پتروشيمي جم - نماد: جم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1396/04/18 درمحل  تهران، خيابان آزادي، نبش خيابان رودکي شمالي، سازمان حج و زيارت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان4602453344.79 %
شرکتهاي سرمايه گذاري استاني144000000015 %
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين160191836416.69 %
ساير سهامداران162695309716.95 %
صندوق بازنشستگي کشوري219443352222.86 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري227644968323.71 %
جمع9600000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمود شهشهاني پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي پرتوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد ديانت پي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد حسين ميرافضلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري70513اصلیعلي همت2539453767رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين214880اصلیبهروز خالق0037327984نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت گسترش تجارت پارس سبا275578اصلیسيد حسين ميرافضلي1128981092عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
صندوق بازنشستگي کشوري000اصلیمحمد مهدي محمد رضايي2296784070عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان خراسان شمالي2131اصلیمرتضي رحيميان سراي0321288378عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۶,۵۲۰,۱۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۵,۶۴۷,۱۱۲
تعدیلات سنواتی
(۶۳۳,۰۷۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۵,۰۱۴,۰۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۱۴,۰۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۷,۱۳۴,۱۷۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۷,۱۳۴,۱۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۵,۰۷۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۰۶۲,۱۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۷۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۵۷۰
سرمایه
۹,۶۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 15,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 45,000,000 45,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع به آقاي ابوالفضل عليزاده وکالت با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذيل اسناد و دفاتر ثبتي اقدام نمايد.