مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت صنايع شيميايي سينا - نماد: شسينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1399/08/10 درمحل خيابان ولي عصر - بالاتر از جام جم -نرسيده به چهارراه پارک وي-مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري کوشا پيشه17050.01 %
شرکت بازرگاني پارس شيد24370.01 %
شرکت صنعتي پارس خزر36550.01 %
شرکت لامپ پارس شهاب52800.02 %
شرکت آژند ارک سهند72440.02 %
پويا سود سرمايه پاک2534580.83 %
توسعه سود ثروت پاک2742880.89 %
آتيه سود انديشه پاک3081561 %
شرکت چابکسرمايه پايدار مقياس3553181.16 %
(ساير سهامداران (خصوصي1153131637.55 %
سرمايه گذاري پارس توشه 1158254337.71 %
جمع2432540079.2 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  هادي پورحامدي تکمه داش  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدحسن شاه محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا کاظمي کلجاهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن افشارپور  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 122,850 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/12/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.