مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت تامين سرمايه نوين - نماد: تنوين(تامين سرمايه نوين)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/05/01  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/08/10 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
بانک اقتصاد نوينبانک اقتصاد نوين10102194601علي سعيديعلي سعيدي0939670321رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
سرمايه گذاري ساختمان ايرانسرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410حميد ديانت پيحميد ديانت پي0076547299عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
ليزينگ اقتصاد نوينليزينگ اقتصاد نوين10103024860عباس ابراهيميعباس ابراهيمي3559491029عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
خدمات مالي و اعتباري راه اقتصاد نوينخدمات مالي و اعتباري راه اقتصاد نوين10103190451نيما محمدي تودشکينيما محمدي تودشکي0077757726نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
اعتباري مللاعتباري ملل10380252343محمدرضا مروجيمحمدرضا مروجي6359415682عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
توسعه صنايع بهشهرتوسعه صنايع بهشهر10100539090فاقد نمایندهسعيد بداغي0074472879عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري عمران و توسعه پايدار ايرانيانسرمايه گذاري عمران و توسعه پايدار ايرانيان10103628309داوود رزاقيداوود رزاقي0065301765عضو هیئت مدیرهموظفدکتري


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
داوود رزاقي