مشخصات
امضا کنندگان: [ Ehsan Manoochehri [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - نماد: غشهداب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/04/08 درمحل  کيلومتر 16 جاده قوچان بعد از نيروگاه توس ( شرکت صنايع مهتاب خراسان )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مهدي بوستاني12820 %
رضا اسدي شکرانلو721710.01 %
ساير570101357.6 %
گروه کارخانجات صنعتي تبرک (سهامي عام )38441743251.26 %
جمع44150102058.87 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا اسدي شکرانلو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد حسين عابدي نژاد مهر آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پريسا فريور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
عليرضا بوستاني0938575384اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
ناصر بوستاني0946464162اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي فناوري اطلاعات
مهدي بوستاني0940034001اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مديريت
مهسا بوستاني0920945864اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
گروه کارخانجات صنعتي تبرک (سهامي عام )10380466986اصلیرضا اسدي شکرانلو0827961693عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۶۸,۳۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۳۵,۵۷۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۳۵,۵۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۹,۲۰۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۲۶,۵۵۵)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۹,۸۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۰۸,۲۰۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸,۴۱۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۹۹,۷۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۶۶,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۳,۲۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۲۲
سرمایه
۷۵۰,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   راهبرد پيام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,000,000 3,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 200 200 به صورت ناخالص
سایر موارد:
موردي مطرح نشد .