مشخصات
امضا کنندگان: [ Ehsan Dorostkar [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت کشت و صنعت آبشيرين - نماد: آبين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/11/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/11/28 درمحل  کاشان- خيابان 22 بهمن - روبروي سازمان تامين اجتماعي - انتهاي کوچه شهيد عرفاتي - دفتر شرکت کشت و صنعت آبشيرين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
احسان عالمي50 %
اکبرآقا مسجدي آراني50 %
مهدي حلاجي مجرد9900 %
احسان درستکار10000 %
سيد جواد تکيه آراني10000 %
عباس دارائي نژاد10000 %
محمد آرامش10000 %
ابراهيم راحمي نوش آبادي10000 %
شرکت ايثار فجر کاشان29434347299.9 %
جمع29434947299.9 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس دارائي نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد جواد تکيه آراني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبر آقا مسجدي آراني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد آرامش  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
احسان درستکار1262209633اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس معدن
سيدجواد تکيه آراني6199548698اصلیعضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مديريت امور دفاعي
امير وفائي نژاد1262256445اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حقوق
محمد آرامش1260550443اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مديريت امور دفاعي
عباس دارائي نژاد0050897039اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس صنايع
ابراهيم راحمي نوش آبادي6199836049اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت امور دفاعي
مهدي معدنچي زاج1260460649اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت بازرگاني

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
جمهوري اسلامي


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
احسان درستکارحقیقی1262209633اصلی
سيدجواد تکيه آرانيحقیقی6199548698اصلی
محمد آرامشحقیقی1260550443علی‌البدل
عباس دارائي نژادحقیقی0050897039اصلی
ابراهيم راحمي نوش آباديحقیقی6199836049اصلی
عباس محمديحقیقی1261581652علی‌البدل
مهدي حلاجي مجردحقیقی1261813561اصلی
احسان عالميحقیقی1930577729اصلی
اکبرآقا مسجدي آرانيحقیقی6199121872اصلی


سایر موارد:
_