مشخصات
امضا کنندگان: [ Hamed Mehran [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/03/31 شرکت سرمايه گذاري کوه نور - نماد: ثنور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1396/03/29 درمحل  دفترشرکت واقع در مشهد، بلوار سازمان آب، نبش شهيد صادقي 19، مجتمع تابان ، طبقه سوم، واحد 25   برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به بررسي کامل و جامع معاملات مورد نظر جلسه مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 9:00 روز دوشنبه تاریخ 1396/04/12 و در محل مشهد، بلوار سازمان آب، نبش شهيد صادقي 19، مجتمع تابان ، طبقه سوم، واحد 25 برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران100000.01 %
شرکت نورآوران توس10110491.01 %
شرکت مهندسين مشاور جهدآزماي مشهد10110491.01 %
شرکت مهندسين مشاور سازآب شرق 11690251.17 %
شرکت جهاد تعاون خراسان84228838.4 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و معدن خراسان 2342983523.36 %
شرکت سرمايه گذاري شهرسازان دشت توس3160159531.5 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه پگاه 3160159531.5 %
جمع9825703197.95 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا حسن زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد جواد بابائي اشکزري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي خافائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد مهران  به‌عنوان منشی مجمع .