لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: باما  نماد: کاما  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 500,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1396/06/31   سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
نوع اظهار نظر: مشروط
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره باما
شماره بند متن کامل بند
11- صورت سود و زيان تلفيقي پيش‌بيني شده تعديل شده شرکت باما (سهامي عام)، براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 طبق استاندارد حسابرسي"رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت سود و زيان پيش‌بيني شده و همچنين مفروضات مبناي تهيه آن با هيئت مديره شرکت است.
22- سود و زيان تلفيقي سال مالي 1396 با پيش‌بيني سود خالص به مبلغ 0/758 ميليارد ريال و به ازاء هر سهم مبلغ 516ر1 ريال ارائه گرديده که نسبت به آخرين عملکرد و برآورد به ميزان 56% (هر سهم 691 ريال) افزايش داشته، افزايش مزبور عمدتاً ناشي از افزايش نرخ و تعداد فروش و نرخ برابري ارز در 6 ماهه اول سال بوده که مفروضات را به شرح زير تغيير داده است. پيش‌بيني قبلي پيش‌بيني جديد دلار دلار پيش‌بيني فروش صادراتي براساس نرخ شمش روي به ازاي هر تن 2.400 2.800 پيش‌بيني فروش صادراتي براساس شمش سرب روي به ازاي هر تن 2.000 2.100 قابل ذکر است در تاريخ گزارش آخرين نرخهاي جهاني اعلام شده فروش شمش روي و شمش سرب به ازاء هر تن به ترتيب مبلغ 3.200 و 2.400 دلار مي‌باشد که 14% بيشتر از نرخ پيش‌بيني شده جديد مي‌باشد. - نرخ برابري هر دلار مبلغ 000ر38 ريال پيش‌بيني شده که نسبت به نرخ برابري قبل (000ر36 ريال)، مبلغ 000ر2 ريال افزايش يافته ليکن در تاريخ گزارش نرخ برابري دلار مبلغ 000ر40 ريال بوده و 5% بيش از نرخ برآورد شده جديد مي‌باشد. - سود برآورد شده شرکت به ازاء هر سهم براي سال 1396 مبلغ 516ر1 ريال مي‌باشد که مبلغ 845 ريال آن در 6 ماهه اول (معادل 56%) تحقق يافته کاهش سود در 6 ماهه دوم ناشي از پيش‌بيني کاهش مقداري فروش (به رغم پيش‌بيني افزايش توليد و افزايش موجوديهاي پايان سال) و افزايش بهاي تمام شده مي‌باشد. با توجه به موارد مطروحه و روال مورد عمل شرکت در سنوات قبل، پيش‌بيني مي‌گردد بودجه ارائه شده به شرح مفروضات فوق، در آينده نيز مورد تعديل مجدد قرار گيرد.
33- براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين مؤسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه صورتهاي مالي پيش‌بيني شده فراهم نمي‌کند. به علاوه، به نظر اين مؤسسه به استثناء موارد مندرج در بند 2، صورت سود و زيان پيش‌بيني شده مزبور، براساس مفروضات به گونه‌اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
44- نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش‌بيني‌ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش‌بيني شده اغلب به گونه مورد انتظار رخ نمي‌دهد و تفاوتهاي حاصل مي‌تواند با اهميت باشد.
تاریخ گزارش : 08آبان1396
توضیحات :
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه رهبين Javad Eysh Abadi [Sign]8413201396/08/20 16:26:25
مدير موسسه رهبين Hosein Sheikh Sofla [Sign]8004541396/08/20 16:39:18