مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازي امين - نماد: دامين

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-230 مورخ 1399/12/13 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/01/15 در استان اصفهان ،شهر فلاورجان به آدرس بخش پيربکران - مقابل شهربهاران - شرکت داروسازي امين برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
مواردي به موضوع شرکت اضافه ميگردد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
از سهامداران محترم تقاضا ميگردد جهت حضور در جلسه در تاريخ 1400/01/14 از ساعت 9 صبح لغايت 15 جهت دريافت کارت ورود به جلسه ، به واحد سهام به آدرس اصفهان -فلاورجان -بخش پيربکران - مقابل شهر بهاران - شرکت داروسازي امين مراجعه فرمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت داروسازي امين
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد