مشخصات
امضا کنندگان: [ Majid Azordeh Dast [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت صنايع سيمان غرب - نماد: سغرب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1396/02/30 درمحل  سالن تلاش واقع در : تهران خيابان وليعصر(عج) .نرسيده به چهار راه پارک وي .مجتمع فرهنگي وزارت کار و امور اجتماعي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سيمان شمال3062378910.21 %
شرکت گروه بهمن5000100016.67 %
شرکت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان16138515453.8 %
جمع24200994380.67 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد ابراهيم مهدويان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بيژن جواهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا منجي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد آزرده دست  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سيمان شمال 4492سهامی عاماصلیريحان سروش مقدم 4250034690عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس جغرافياو برنامه ريزي شهري
شرکت سيمان فارس و خوزستان 4081سهامی عاماصلیحسين مدرس خياباني0040848930عضو هیئت مدیرهموظفدکتراي مديريت
شرکت سيمان فارس نو10346سهامی عاماصلیشاهرخ پزشگ1376393484نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس شيمي کاربردي
سيمان فارس12240سهامی عاماصلیمنوچهر قائمي0053039483رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حسابداري
شرکت گروه بهمن 3939سهامی عاماصلیحميد رضا منجي4323353251عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت اجرايي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰۱,۰۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۵۶,۷۹۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۵۶,۷۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۵۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۷,۷۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۹۸,۸۴۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۹۸,۸۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۵,۸۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۳۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۱۰
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ديلمي پور و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سيمان شمال حقوقیسهامی عام4492اصلی
شرکت سيمان فارس و خوزستان حقوقیسهامی عام4081اصلی
شرکت سيمان فارس نوحقوقیسهامی عام10346اصلی
سيمان فارسحقوقیسهامی عام12240اصلی
شرکت گروه بهمن حقوقیسهامی عام3939اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,500,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,400 1,400 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تقسيم سود