تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

دلایل اصلاح:تصميمات مجمع مورخ 1399/05/13صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند در قسمت تصميمات مجمع ذخيره نشده بود، به همين دليل مجددا بارگزاري گرديد.
باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/12 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 9:00 مورخ 1399/05/13 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
سبدگردان کاریزما 985,000 98.5
محمد مهدی ناسوتی فرد 5,000 0.5
فریدون زارعی 5,000 0.5
علیرضا سیری 5,000 0.5
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم فریدون زارعی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مژگان رستمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عزت اله طیبی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم شادی همدانیان () به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبد گردان كاريزما 10320521929
حسابرس صندوق حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت 10380076460
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا 14007960118
متولی صندوق حسابرسي رازدار 10100129086
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق
تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:
شماره بندموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
9 حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران
  • تعداد قبلی: 3,999,000,000 تعداد جدید: 7,999,000,000
حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران(ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر 10،000،000 واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست.صندوق در هر زمان حداکثر تا 8،000،000،000 تعداد واحد سرمایه گذاری(ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد 1،000،000 واحد ثابت است، بنابر این صندوق در هر زمان حداکثر 7،999،000،000 واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

مجمع به آقا/خانم عزت اله طیبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.