مشخصات
امضا کنندگان: [ Abbas Abdolian Sereshki [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت ليزينگ ايران - نماد: وليز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1396/04/03 درمحل  سالن هگمتانه هتل المپيک واقع در تهران ، بلوار دهکده ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي ورودي هتل المپيک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران414132156.9 %
ساير سهامداران 10463176617.44 %
کارکنان بانک تجارت 13574195422.62 %
بانک تجارت 24278408240.46 %
جمع52457101787.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن محمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمد بهرامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرزان علي نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد ستايش فرد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري و ساختماني تجارت56548اصلیبهروز لاري سمناني0056882262نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
بانک تجارت38027اصلیفرهاد ستايش فرد0045664749عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت خدمات تجارت54642اصلیرخساره فاضلي0040821374رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران88034اصلیفرزان علي نژاد6309857975عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري ايرانيان 203772اصلیسعيد تقي ملائي0579941401عضو هیئت مدیرهغیر موظف فوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۵۳,۷۹۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۴,۷۸۶
تعدیلات سنواتی
(۱۵۵,۱۵۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۷۰,۳۶۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷۰,۳۶۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۲۴,۱۵۹)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۲۴,۱۵۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۲۴,۱۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۹۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري و ساختماني تجارتحقوقی56548اصلی
بانک تجارتحقوقی38027اصلی
شرکت خدمات تجارتحقوقی54642اصلی
شرکت سرمايه گذاري صنايع ايرانحقوقی88034اصلی
شرکت سرمايه گذاري ايرانيان حقوقی203772اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 9,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.