مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت قند لرستان - نماد: قلرست

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/08/30  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/08/30 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
علي روستا علي روستا 4431314997فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
ابوالقاسم عشوندي ابوالقاسم عشوندي 0931897203فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
داريوش طالقاني داريوش طالقاني 0037247603فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
کيومرث فتح اله کرمانشاهي کيومرث فتح اله کرمانشاهي 3255166624فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
محسن پرورش محسن پرورش 0046690001فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
جبارعلي زارع ممقاني