icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال
سرمایه ثبت شده:
121,900
نماد:
وشمال
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
659953
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال

1. ترازنامه تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال (سهامي عام) در تاريخ31 شهريور ماه1397 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مياني6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي1 تا 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شرکت و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده، براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي 5 و 6، بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا ‌ در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. استانداردهاي ناظر بر گزارشگري مالي در خصوص ارائه و افشاي مناسب برخي يادداشت هاي توضيحي همراه صورتهاي مالي از جمله يادداشت سرمايه گذاريها و افشاي مناسب اقلام مقايسه اي دوره مياني 6 ماهه قبل بصورت کامل ( دوره 6 ماهه قبلي بررسي نشده ) رعايت نگرديده است، لذا ارقام مقايسه اي قابليت مقايسه ندارد. ضمن اينکه صورتهاي مالي و تائيديه مديران با امضاي چهار نفر از اعضاي هيات مديره به حسابرس ارائه گرديده است.
4. سرفصل دريافتني هاي غير تجاري مشتمل بر مبلغ 114ر6 ميليون ريال طلب از آقاي رستگار ( سهامدار سابق شرکت) مي باشد که طبق اظهارات مسئولين شرکت از بابت واريز وجوه حاصل از فروش آپارتمان ها در سال مالي قبل مي باشد، ليکن تا کنون به حيطه وصول در نيامده است. تعيين مبلغ دقيق ذخيره از بابت موضوع فوق منوط به پيگيريهاي حقوقي مي باشد.
5. شرکت فرعي در سال مالي قبل اقدام به دريافت مبلغ 900ر75 ميليون ريال از شرکت سهم نگر پويا نموده (يادداشت 10 توضيحي همراه صورتهاي مالي) که بخشي از آن طي دوره مورد گزارش تسويه گرديده است. از سوي ديگر، مبلغ 50 ميليارد ريال از محل وجوه مزبور، در اواخر سال مالي قبل (به شرح يادداشت 5 توضيحي همراه صورتهاي مالي) به شرکت مرواريد طلايي خاورميانه پرداخت و طي قرارداد منعقده در دوره جاري مقرر گرديد بابت طلب مذکور سهام دو شرکت بورسي دريافت گردد که تا اين تاريخ اين موضوع صورت نپذيرفته است . با عنايت به عدم تهيه صورت تطبيق حساب في مابين، آثار تعديلات احتمالي ناشي از مراودات مالي في مابين فوق از سويي و از سوي ديگر، رعايت صرفه و صلاح شرکت براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
6. علت و چگونگي ايجاد بدهي به شرکت رهپويان تجارت يوتاب به مبلغ 583ر12 ميليون ريال به شرح يادداشت 10 توضيحي همراه صورتهاي مالي براي حسابرس نامشخص بوده و از سوي ديگر، صورت تطبيق حساب في مابين با ايشان ارائه نگرديده است.

7. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي3 و 4 و هم چنين به استثناي آثار تعديلاتي که در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 5 و 6 ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

8. فعاليت اصلي گروه طي سنوات اخير منحصر به خريد و فروش سهام شرکت هاي محدودي در بورس بوده که منجر به زيان گرديده، از سوي ديگر، ساير فعاليت هاي شرکت اصلي بشرح بند 9 همين گزارش نيز با زيان بوده به گونه اي که زيان انباشته تلفيقي بيش از 2/1 برابر سرمايه ثبت شده گرديده است. با عنايت به موارد فوق، تداوم فعاليت شرکت و بازيافت دارائيها منوط به برنامه ريزي هاي مدون و تامين مالي شرکت از ساير روشهاي کم هزينه تر جهت بهبود ساختار مالي و نتايج عمليات مي باشد.
9. گزارش کارشناسي فروش آپارتمان (به شرح يادداشت 1-6 توضيحي همراه صورتهاي مالي) که منجر به 108 ميليون ريال زيان گرديده و هم چنين گزارشات کارشناسي اجاره آپارتمان ها (به شرح يادداشت 2-10 توضيحي همراه صورتهاي مالي) به حسابرس ارائه نگرديده است.
10. دارائي هاي ثابت و آپارتمان هاي شرکت به شرح يادداشت هاي 6 و 9 توضيحي همراه صورت مالي، فاقد پوشش بيمه اي مناسب مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 8 الي 10، تعديل نگرديده است.

11. از 17 مورد آپارتمان هاي شرکت مشروحه در يادداشت 6 توضيحي صورتهاي مالي، فقط3 مورد به نام شرکت بوده و الباقي به نام ساير اشخاص مي باشد.
12. بر اساس بررسي هاي انجام شده، به استثناي عدم ارائه گزارش تفسيري مديريت، ارائه صورتهاي مالي شرکت اصلي و تلفيقي 6 ماهه حسابرسي نشده در موعد مقرر و عدم وجود کميته حسابرسي، به شواهدي حاکي از اينکه ساير ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جانب شرکت رعايت نشده باشد، برخورد نشده است.

12آذر1397
موسسه حسابرسي اطمينان بخش و همکاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه اطمينان بخش نيک انديش Mahdi Moradi [Sign]9018561397/09/15 17:38:47
مدير موسسه اطمينان بخش نيک انديش Saeid Gol Mohammadi [Sign]8816211397/09/15 17:41:59