مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با توجه به درج نشدن بخشي از اطلاعات در قسمت فرم کدال ، پس از بررسي موارد مطروحه لحاظ در بخش فرم لحاظ گرديد و در صفحه فرمها قرارگرفت .
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سخت آژند - نماد: ثاژن

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/05/15  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/04/21 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت پيشگامان عمران و توسعه استان گلستانشرکت پيشگامان عمران و توسعه استان گلستان439655مهدي معروفيمهدي معروفي0065005570رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري زعيم (سهامي خاص)شرکت سرمايه گذاري زعيم (سهامي خاص)236390محمد امجديجمشيد صوفي3257131216عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت توسعه گردشگري دليران پارسشرکت توسعه گردشگري دليران پارس404156علي عالي پور مرغملکيعلي عالي پور مرغملکي1753866693عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت پيشگامان توسعه و عمران استان سمنانشرکت پيشگامان توسعه و عمران استان سمنان10320894601عزيز قشقاييعزيز قشقايي6189779816عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت پيشگامان توسعه و عمران استان قزوينشرکت پيشگامان توسعه و عمران استان قزوين10320891081زينب دليريمحمد قائد2451943084نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
جمشيد صوفي