مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کشت و صنعت جوين - نماد: جوين

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/08/29  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/08/29 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سيدمحمد حسينيسيدمحمد حسيني0790297205فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظف
غلامرضا محمدپورمقدمغلامرضا محمدپورمقدم0839834691فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
علي معدنيعلي معدني6449472251فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف
سيدمحمد موسويسيدمحمد موسوي0701426950فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سازمان اقتصادي رضويسازمان اقتصادي رضوي10380129694کاظم معتمدي فرمهدي عالي گلستان0942793293عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
سيدمحمد حسيني