مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مواد ويژه ليا - نماد: شليا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/05/31  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/09/27 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان نلسون ماندلا کوچه گلفام پلاک 5 واحد 8 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1399/05/31
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
با در نظر گرفتن شرايط کرونا اخبار و اطلاعات مجمع از طريق سايت www.liasm.com اطلاع رساني خواهد شد

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت مواد ويژه ليا(سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد