icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
صنايع پترو شيمي بين الملل قشم
سرمایه ثبت شده:
308,712
نماد:
شاراک1
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام صنايع پترو شيمي بين الملل قشم

1. -صـورتـهـاي‎ مـالـي شـرکـت‎ صنـايـع پتـروشيمـي بيـن المـلل قشـم (سهـامي خـاص) – در مـرحـلـه قبـل از بهـره‌بـرداري شـامـل صورت وضعيت مالي به تـاريـخ 29 اسفنـد 1398 و صـورتهـاي سـود و زيـان، تغييرات در حقوق مالکانه و جـريـان‏هاي نقـدي براي سـال مـالـي منتهـي به تـاريـخ مزبـور و يادداشت ‌هاي توضيحـي 1 تا 23 توسـط اين سـازمـان ، حسابرسـي شده اسـت .

2. مسئـولـيـت تهـيـه صـورتـهـاي مـالـي يـاد شـده طـبـق اسـتـانـدارد‌هـاي حـسـابـداري ، بـا هيئـت ‌‌مـديـره شـرکـت اسـت . ايـن مسئـوليـت شـامـل طراحـي ، اعـمـال و حـفـظ کنترل‎‌هـاي داخلـي مـربـوط بـه تهيـه صـورتهـاي مـالـي است بـه گـونـه اي کـه ايـن صـورتهـا، عـاري از تـحـريـف بـا اهميـت نـاشـي از تقلـب يـا اشتبـاه بـاشـد .

3. -مسئـوليـت اين سـازمـان ، اظهارنظر نسبت بـه صورتهاي مالي يـاد شده براساس حسـابـرسـي انجـام شده طبق استـاندارد‌هاي حسابرسي است . استـاندارد‌هـاي مـزبـورايجـاب مـي‌کنـد ايـن سـازمـان الزامات آئين رفتار حرفـه اي را رعـايـت و حسـابـرسـي را بـه گـونـه اي بـرنـامـه ‌ريـزي و اجـرا کنـد کـه از نبـود تحـريـف بـا اهميـت در صـورتهـاي مـالـي، اطمينـان معقول کسب شـود . حسابرسـي شـامـل اجـراي روشهـايـي براي کسـب شـواهـد حسـابـرسـي دربـاره مبـالـغ و ديگـر اطـلاعـات افشـا شـده درصورتهـاي مـالي اسـت . انتخـاب روشهاي حسـابرسي ، به قضـاوت حسابـرس ، از جمله ارزيابـي خطـر‌هـاي تحـريف با اهميت ناشـي از تقلـب يا اشتبـاه در صورتهـاي مالي ، بستگـي دارد. براي ارزيـابـي اين خطـرها ، کنترل‌هاي داخلـي مـربـوط بـه تهيـه و ارائـه صورتهاي مالي به منظور طراحـي روشهـاي حسـابـرسـي منـاسـب شـرايـط مـوجـود ، و نـه بـه قصـد اظـهـارنظـر نسبت بـه اثربخشي کنترل‌هـاي داخلـي واحد تجاري ، بـررسي مـي‌شود . حسـابرسي همچنيـن شامل ارزيابي مناسـب بودن رويه ‌‌هـاي حسـابداري استفاده شده و معقول بودن برآورد ‌هاي حسابداري انجام شده توسط هيئت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائـه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنيـن ايـن سـازمـان مسئـوليـت دارد بـه عنـوان بـازرس قانوني ، مـوارد عـدم رعـايـت الـزامـات قـانـونـي مقـرر در اصلاحيـه قـانـون تجـارت و مفـاد اسـاسنامه شرکت و نيز سـايـر مـوارد لازم را بـه مجـمـع عمـومـي عـادي صـاحبـان سهـام گـزارش کنـد .

4. به نظـر اين سازمان ، صورتهاي مالي ياد شـده در بالا، وضعيـت مالي شرکت صنايع پتروشيمي بين الملل قشم (سهامي خاص) - در مرحله قبـل از بهـره برداري در تاريخ 29 اسفنـد 1398 و عملکـرد مالي و جريان هـاي نقـدي آن را براي سال مـالـي منتهـي به تاريخ مزبـور، از تمـام جنبه هـاي با اهميت ، طبق استاندارد هاي حسابداري ، بنحو مطلوب نشان مي‌دهـد .

5. به‏شرح يادداشت توضيحي 2-1، موافقتنامه اصولي اوليه اجراي طرح تبديل گاز طبيعي به پلي‏پروپلين (GTPP) در تاريخ 25/1/1395 صادر و اعتبار آن تا تاريخ 25/9/1399 تمديد شده است. در صورت انتخاب پيمانکار EPCF طرح ونهايي نمودن دانش فني کليه واحدهاي فرآيندي و ارائه گزارش ماهانه پيشرفت طرح، تمديدهاي بعدي موافقتنامه اصولي صورت خواهد گرفت. هزينه اجراي طرح مبلغ 500ر1 ميليون دلار (با نرخ تسعير اوليه زمان تصويب طرح به‏مبلغ 300ر30 ريال و معادل 450ر45 ميلياردريال) برآورد گرديده که 80 درصد آن از طريق اخذ فاينانس و20 درصد آن از طريق افزايش سرمايه توسط صاحبان سهام و بر مبناي نرخ ارز درتاريخ تحقق افزايش سرمايه تامين خواهد شد. دراين رابطه به دليل افزايش نرخ ارز، هماهنگي‎ لازم با سهامداران عمده شرکت بعمل آمده و مقرر شده تا 20درصد سهم سهامداران با نرخ روز (نرخ سامانه نيما) در مقطع اجراي طرح تعديل و تأمين گردد. ضمن اينکه براساس مصوبه مورخ 18/4/1396 هيئت مديره شرکت سرمايه‎گذاري گروه توسعه ملي (سهامدار عمده) با درنظر گرفتن تمامي جوانب و با توجه به شاخص‎هاي اقتصادي، فني و توليدي مطلوب طرح، انجام پروژه مورد تصويب قرارگرفته است. عـلاوه براين با توجه به شرايط تحريم و تغيير رويکـرد کشـور از مراودات دلاري به سايـر ارزها، مقرر شده تا مبلغ برآورد اجراي طرح از دلار به يورو تغيير داده شود. با درنظر گرفتن شرايط مزبور مبلغ اجراي طرح در حدود 440ر1 ميليون يورو برآورد شده است. در سال مالي مورد گزارش، از طرف معاونت برنامه‎ريزي وزارت نفت مراتب جهت تخصيص محل سهميه ارزي به اداره نظارت ارزي بانک مرکزي اعلام گرديده و شرکت در اولويت استفاده از خط اعتباري جهت اخذ تسهيلات ارزي قرار گرفته است. اظهار نظر اين سازمان دراثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. -معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 21، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
7. گـزارش هيـئت‏‌مـديـره مـوضـوع مـاده 232 اصـلاحيـه قـانـون تجـارت، دربـاره فعـاليـت و وضع عمـومي شرکت صنايع پتـروشيمي بين الملل قشـم (سهامي خاص) - در مرحلـه قبـل از بهره‎برداري، که به منظـور تقديـم بـه مجمع عمومي عادي صاحبان سهـام تنظيم گرديده ، مـورد بررسي ايـن سازمان قرار گرفته است. بـا تـوجـه بـه رسيدگـي‌هـاي انـجـام شـده، نظـراين سازمان بـه موارد بـا اهميتي که حـاکـي از مغـايـرت اطلاعـات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت‌ مديره باشد، جلب نشـده است .
8. در اجراي ماده 33 دستورالعمـل اجرايي مبارزه بـا پـولشـويي تـوسـط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مـزبـور و آييـن ‌نـامـه ‌هـا و دستـورالعمـل ‌هـاي اجـرايـي مـرتبـط ، در چـارچـوب چـک ‌ليست ‌هـاي ابلاغـي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، تـوسط اين سازمان مورد ارزيابي قرارگرفته است. به استثناي عدم رعايت خريد ارز تنها از صرافي‏هاي مجاز، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايـت قوانين و مقـررات يـاد شـده ، برخورد نکـرده اسـت .

29اردیبهشت1399
j
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مديرگروه سازمان حسابرسي Seyed Hashem Moosavi [Sign] 1399/04/17 10:47:16
مديرارشد سازمان حسابرسي Seyed Samad Mirhosseini Motlagh [Sign] 1399/04/17 10:59:33
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Norouz Dadashzadeh [Sign] 1399/04/17 11:05:37