مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سيمان ايلام - نماد: سيلام

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/03/19  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1400/05/09 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سيمان تهرانسيمان تهران10861081241مهدي سرخان پورمهدي سرخان پور1639106499عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
پريفابپريفاب10100492101فرشاد فيروزجائي کاردرفرشاد فيروزجائي کاردر2092396579رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدگروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090محمود نعمتيانمحمود نعمتيان1466307862نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميدسرمايه گذاري توسعه گوهران اميد10102823179عليرضا همتي تبارلطفي زنجانيعليرضا همتي تبارلطفي زنجاني4284927159عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
سيمان هگمتانسيمان هگمتان10820049324حميدرضا سارانيسعيد کريمي نژاد1290934819عضو هیئت مدیرهموظف ليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
سعيد کريمي نژاد