مشخصات
امضا کنندگان: [ Ahmad Sadeghi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان - نماد: ذوب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1396/04/27 درمحل  تالار کوثر شهداي ارتش به نشاني اصفهان بلوار دانشگاه روبروي آتش نشاني ورزشگاه 22 بهمن   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران جزء4686249621.41 %
موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد 555636522016.75 %
سازمان تأمين اجتماعي1858112870956 %
جمع2460611889174.16 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز خالق ويردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد عبودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شکراله فائز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد صادقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري هامون شمال ( سهامي عام)256038اصلیاحمد صادقي4432058897نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس مهندسي مواد
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين (سهامي عام)147960اصلیمير مسعود مير حسيني4590173247عضو هیئت مدیرهموظفليسانس مهندسي متالوژي
شرکت سرمايه گذاري صدر تامين ( سهامي عام)149934اصلیحسين ناجي1286380545رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت دولتي
موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد9511اصلیسيد ابوتراب فاضل1285725220عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس اقتصاد
شرکت فراورده هاي نسوز ايران10100592890اصلیمنصور يزدي زاده شترباني 0041343654عضو هیئت مدیرهموظفليسانس مهندسي صنايع توليد صنعتي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۷,۴۴۱,۲۲۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۲,۹۳۴,۸۵۴)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۲,۹۳۴,۸۵۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۲,۹۳۴,۸۵۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۰,۳۷۶,۰۷۷)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۰,۳۷۶,۰۷۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۰,۳۷۶,۰۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۲۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳۳,۱۸۰,۵۸۷
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
بررسي وتصويب بودجه سال 1396 وساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد