مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با توجه به تصميمات هيات مديره در خصوص تغيير صاحبان امضا ؛ مقرر شد در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده موضوع بررسي و تصميم گيري گردد.
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت توليدي لنت ترمز ايران - نماد: خلنت

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/02/22  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/02/29 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت لنت ترمز هاي کوير کاشانشرکت لنت ترمز هاي کوير کاشان169442سيد عباس مير علي نيکخو سيد عباس مير علي نيکخو 2722340593عضو هیئت مدیرهموظفدکتراي DBA
شرکت توليدي وصنعتي لنت پارسشرکت توليدي وصنعتي لنت پارس89183حسين رئيس داناييحميد رضا اميري مقدم4591142264عضو هیئت مدیرهموظفدکتراي مديريت
شرکت جهان ترمز کاشانشرکت جهان ترمز کاشان1788فاقد نمایندهسيد مهدي لاجوردي1260433951عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
حسين فياض بخشحسين فياض بخش0043123430فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حسابداري
سيد حسن لاجورديسيد حسن لاجوردي1261751957فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
سيد عباس مير علي نيکخو