icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
صنايع ريخته گري ايران
سرمایه ثبت شده:
400,000
نماد:
خريخت
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
343007
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره صنايع ريخته گري ايران

1. ترازنامه شرکت صنايع ريخته گري ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسووليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شرکت است. مسووليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسوولان امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. طبق رويه حسابداري مندرج در يادداشت توضيحي 9-2 اقلام پولي ارزي با نرخ ارزهاي قابل دسترس در تاريخ ترازنامه تسعير مي شوند. بدهي هاي ارزي شرکت در تاريخ ترازنامه به مبلغ 258,483 يورو به ازاي هر يورو معادل 49,583 ريال تسعير شده ولي شواهدي مبني بر در دسترس بودن اين نرخ ارائه نشده است. تسعير بدهي هاي ارزي شرکت با نرخ ارز قابل دسترس موجب افزايش بدهي هاي شرکت در حدود 33 ميليارد ريال مي شود. در صورت اعمال تعديلات لازم از اين بابت زيان دوره و سرفصل هاي زيان انباشته و پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري هر يک مبلغ 33 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.
4. سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري شامل مانده بدهي اشخاص به مبلغ 48,472 ميليون ريال است که از سال هاي قبل در حساب ها منتقل شده ، ولي در مقابل آن ها فقط 1,221 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حساب ها منظور شده است. براي مطالبات مشکوک الوصول فوق بايد ذخيره اضافي در حساب ها منظور شود ولي تعيين ذخيره اضافي مورد نياز موکول به براورد احتمال عدم وصول هر يک از مطالبات يادشده توسط شرکت است.
5. همان گونه که در يادداشت توضيحي 4-21 منعکس شده است توليد دوره مورد گزارش به مراتب کمتر از ظرفيت عملي بوده است ، ولي هزينه هاي جذب نشده در توليد که ناشي از عدم دسترسي به ظرفيت عملي و توقف توليد است ، محاسبه نشده و هزينه مزبور به عنوان جزئي از بهاي تمام شده توليد منظور شده و در نتيجه بهاي موجودي هاي کالاي ساخته شده و در جريان ساخت نيز بيشتر اندازه گيري شده است. به دليل فقدان اطلاعات کافي، تعيين تاثيرات ناشي از مورد فوق بر صورت هاي مالي امکان پذير نشده است.

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 تا 5 ، به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. همان گونه که در يادداشت توضيحي 3 درج شده ، عمليات شرکت طي سال هاي اخير منجر به زيان شده است ، به گونه اي که زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از سرمايه شده و علاوه بر آن جمع بدهي هاي جاري شرکت نسبت به جمع دارايي هاي جاري آن 47 ميليارد ريال فزوني يافته است. اين وضعيت نشان دهنده وجود ابهامي بااهميت است که مي تواند نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد کند و بنابراين، ممکن است شرکت قادر به بازيافت دارايي ها و تسويه بدهي ها در روال عادي فعاليت تجاري خود نباشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
8. سرفصل دارايي هاي ثابت به شرح يادداشت توضيحي 7-10 شامل ارزش دفتري يک دستگاه کوره ذوب فلزات به مبلغ 6,578 ميليون ريال است که پس از بهره برداري از سال 1392 تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته و اقدام موثري جهت تعيين تکليف آن انجام نشده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

9. مسووليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت‏هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‏شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‏هاي مالي، مسووليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‏هاي با اهميت آن با صورت‏هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي مباني نتيجه گيري مشروط و بندهاي تاکيد بر مطلب خاص، نکته قابل گزارش ديگري در مورد گزارش تفسيري مديريت وجود ندارد.

05آبان1397
موسسه حسابرسي فريوران راهبرد
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک فريوران Maryam Bostanian [Sign]8816371397/09/03 10:44:16
مدير موسسه فريوران Mohammad Saeid Asgharian [Sign] 1397/09/03 10:47:34