مشخصات
امضا کنندگان: [ Sadegh Faramarzi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کارت اعتباري ايران کيش - نماد: رکيش

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1394/09/09  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/04/25 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري ايرانيانشرکت سرمايه گذاري ايرانيان203772نادر خواجه حقورديهوشنگ ضروري 0049241303عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري خوارزميشرکت سرمايه گذاري خوارزمي131722مرتضي ساميمرتضي سامي1219835234عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت مديريت توسعه گوهران اميدشرکت مديريت توسعه گوهران اميد241570احمد سلماني آرانياحمد سلماني آراني6199604768عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
بانک تجارتبانک تجارت38027علي رضا لگزائيعليرضا رحيمي آشتياني0056223269نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت توسعه معدني و فلزي تجارت ايرانيانشرکت توسعه معدني و فلزي تجارت ايرانيان449009ويدا بيگدليويدا بيگدلي4284181785رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد