مشخصات
امضا کنندگان: [ Ali Akbar Zand [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت چيني کرد - نماد: کرد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/04/30 درمحل  تهران، خيابان سهروردي شمالي،خيابان هويزه شرقي، خيابان سهند، کوچه متحيري، پلاک 31، طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کاشي کرد(سهامي عام)820 %
شرکت صنعتي تولا(سهامي خاص)820 %
شرکت گروه کرد(سهامي عام)8881040.42 %
شرکت توسعه قطعات اليکا(سهامي خاص)34471291.61 %
گروه صنعتي بوتان (سهامي عام)8919182441.72 %
شرکت آبکوه سامان(سهامي خاص)11964316455.96 %
جمع21317038599.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا عابدي ميران  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر زند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود حسينمردي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود محمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
گروه صنعتي بوتان10100393826سهامی عامعلی البدلمهدي چنگيزي آشتياني0050899872رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت کاشي کرد10660069958سهامی عامعلی البدلمسعود حسينمردي0047696796عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت گروه کرد10102925110سهامی عامعلی البدلمحمد تقي سمناني0048057517عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت توسعه قطعات اليکا10100771493سهامی خاصعلی البدلمسعود ابراهيمي1287998461عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت صنعتي تولا10861495338سهامی خاصعلی البدلبهنام منجزي1971874760عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص
فروش خالص
۳۰۰,۲۷۰
۱۰۰
بهای تمام شده فروش
(۳۰۶,۹۸۹)
(۱۰۲)
سود (زیان) ناخالص
(۶,۷۱۹)
(۲)
هزینه های اداری, عمومی و فروش
(۳۸,۸۲۸)
(۱۳)
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
۹,۰۷۶
۳
جمع هزینه ها
(۲۹,۷۵۲)
(۱۰)
سود (زیان) عملیاتی
(۳۶,۴۷۱)
(۱۲)
هزینه های مالی
(۲۲,۰۱۸)
(۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۶,۵۳۸
۲
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۵۱,۹۵۱)
(۱۷)
مالیات بر درآمد
۰
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
(۵۱,۹۵۱)
(۱۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۰
۰
سود (زیان) خالص
(۵۱,۹۵۱)
(۱۷)
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)
(۱۷۱)
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم (ریال)
(۲۴۳)
۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ريال)
(۲۴۳)
۰
سرمایه
۲۱۳,۸۰۶
۷۱
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۵۱,۹۵۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۲۴,۰۳۴)
تعدیلات سنواتی
(۲۹,۳۰۲)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
۱۲۰,۰۰۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۸۵,۲۸۷)
اندوخته قانونی
۰
سایر اندوخته ها
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
(۸۵,۲۸۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
آرمان راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه صنعتي بوتانحقوقیسهامی عام10100393826علی‌البدل
شرکت کاشي کردحقوقیسهامی عام10660069958علی‌البدل
شرکت گروه کردحقوقیسهامی عام10102925110علی‌البدل
شرکت توسعه قطعات اليکاحقوقیسهامی خاص10100771493علی‌البدل
شرکت صنعتي تولاحقوقیسهامی خاص10861495338علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   ماهانه  
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
موردي ندارد.