icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري مسکن شمالغرب
سرمایه ثبت شده:
900,000
نماد:
ثغرب
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
701070
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/06/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سرمايه گذاري مسکن شمالغرب

1. ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري مسکن شمالغرب (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. املاک در جريان ساخت که به مبلغ 051ر1 ميليارد ريال در صورت هاي مالي انعکاس يافته، شامل املاک در جريان پونک زنجان (مسکن مهر) و فاز 4 گلشهر (زنجان) جمعا به مبلغ 419 ميليارد ريال است که انتظار نمي رود به بهاي تمام شده قابل بازيافت باشد. طبق استانداردهاي حسابداري، هرگونه زيان مورد انتظار پروژه ها بايد به حساب سود و زيان منظور شود. با توجه به مشخص نبودن بهاي فروش و عدم امکان تعيين دقيق درآمد پروژه هاي مذکور، نتيجتا ميزان زيان مورد انتظار بطور کامل قابل محاسبه نبوده، اما طبق برآوردهاي انجام شده، احتمال زياني حداقل به مبلغ 8/61 ميليارد ريال وجود دارد. در صورت تعديل حسابها از اين بابت، موجودي املاک در جريان ساخت و سود دوره به ترتيب معادل مبلغ فوق کاهش خواهد يافت.
4. همانطور که در يادداشت 12 صورت هاي مالي منعکس مي باشد، بابت ماليات عملکرد سال هاي 93 و 94 طبق برگ هاي تشخيص صادره حدود 28 ميليارد ريال توسط مقامات مالياتي مطالبه شده، در حالي که از اين بابت جمعا حدود 8/2 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده است. با توجه به مورد فوق، اگر چه تعديل حسابها از بابت بدهي هاي مالياتي شرکت ضروري است، اما تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
5. صورتهاي مالي دوره شش ماهه منتهي به 30/9/95 شرکت سامان گستران پويا (شرکت فرعي گروه) تاکنون توسط هيئت مديره آن شرکت تاييد و امضا نشده و گزارش بررسي اجمالي آن نيز تهيه و ارائه نگرديده است. همچنين مستندات درخواستي اين موسسه در رابطه با الزامات مندرج در استاندارد 600 حسابرسي در اين زمينه نيز تاکنون در اختيار قرار نگرفته است. تعيين تاثير احتمالي موارد مزبور بر صورتهاي مالي تلفيقي، در شرايط حاضر امکان پذير نمي باشد.

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 5 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. نظر هيئت مديره محترم به موارد زير که بر نتيجه گيري اين موسسه موثر نبوده است، جلب مي شود: 7-1- موجودي املاک درجريان ساخت به شرح يادداشت توضيحي 5-1-5، شامل 2/100 ميليارد ريال مخارج انجام شده در پروژه مباشرتي سپيدار اروميه است که بر اساس دستورات کارفرما انجام شده و طبق نظر هيئت مديره، مذاکرات با کارفرما جهت تاييد نهايي، ارائه صورت وضعيت و وصول مخارج مزبور در جريان مي باشد. 7-2- بشرح يادداشت 5-1-11 صورت هاي مالي، با وجود مصوبه مورخ 12/02/89 رياست جمهوري مبني بر معافيت مالياتي پروژه هاي مسکن مهر از پرداخت ماليات هاي موضوع ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم ، بابت ماليات تکليفي سالهاي 92 الي 94، طبق برگ هاي تشخيص صادره جمعا معادل 51 ميليارد ريال توسط مقامات مالياتي مطالبه شده، اما از اين بابت تنها 10 ميليارد ريال (يادداشت 11 صورت هاي مالي) ذخيره منظور شده است. شرکت نسبت به برگ هاي تشخيص صادره بالا اعتراض نموده که تا تاريخ تهيه اين گزارش نتيجه نهايي مشخص نشده است. 7-3- همانطور که يادداشت 1-8 صورت هاي مالي نشان مي دهد، واگذاري زمين هاي خاوران به شهرداري به مبلغ 5/37 ميليارد ريال (براساس گزارش کارشناس رسمي دادگستري در سال 90) بوده، که بخشي از آن، در ازاي باز پس گيري زمين فتح آباد مي باشد. معامله فوق بر پايه قيمت دفتري (معادل قيمت کارشناسي شده سال 1390) انجام شده و بنابراين فاقد سود يا زيان بوده است. بنظر هيئت مديره، در صورت کارشناسي جديد، قيمت کارشناسي زمينهاي مزبور حداکثر معادل همان قيمت دفتري مي باشد. 7-4- همانطور که يادداشت هاي 1-1-5، 1-2-5 و 1-1-10 صورتهاي مالي نشان مي دهد، املاک در جريان ساخت، واحدهاي ساختماني آماده فروش و داراييهاي ثابت شرکت از پوشش بيمه اي کافي برخوردار نمي باشد. 7-5- به شرح يادداشت 2-5 صورت هاي مالي، ساختمان هاي اداري و واحدهاي تحت اختيار شرکت جمعا حدود 7/13 ميليارد ريال، که در حال حاضر مورد استفاده مي باشد، کماکان در سرفصل موجودي املاک باقي مانده و هزينه استهلاکي براي آنها محاسبه نگرديده است. 7-6- همانطور که صورت جريان وجوه نقد نشان مي دهد، جريان خالص وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي شرکت طي دوره منفي (خروج وجه نقد) بوده است.

8. رعايت الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست ابلاغي، توسط اين موسسه کنترل شده است. به استثناي عدم تنظيم سازوکارهاي لازم توسط کميته حسابرسي براي کسب اطمينان معقول از اثربخشي کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، موارد با اهميت ديگري از عدم رعايت الزامات يادشده مشاهده نشده است.

28اردیبهشت1396
موسسه حسابرسي رازدار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه رازدار "Mahmoud Langari [Sign] "8006841396/03/13 10:55:47
مدير موسسه رازدار Mohammad Javad Saffar Soflaei [Sign]8004881396/03/13 11:05:35