مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد - نماد: قشير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  کيلومتر 15 جاده شيروان - بجنورد کارخانه قند شيروان   برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به با توجه به آماده نبودن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 11:00 روز پنج شنبه تاریخ 1400/05/14 و در محل کيلومتر 15 جاده شيروان - بجنورد کارخانه قند شيروان برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان10000 %
شرکت ره نگار خاورميانه پارس10000 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي25159900.76 %
صندوق بازارگرداني سينا بهگزين81974242.48 %
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا15490039746.94 %
جمع16561581150.19 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي آهنگر سريزدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مريم مسعودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدحسين صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن طيبي  به‌عنوان منشی مجمع .