مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان - نماد: قثابت
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر بازگشايي نماد قند بيستون به استحضار می رساند پيرو اخبار و شايعه هاي مطرح پيرامون بازگشايي نماد قند بيستون و آثار مثبت آن بر روي سهم به پيوست گزارش وضعيت بازگشايي نماد قند بيستون که توسط شرکت مربوطه اعلام شده عينآ منعکس و در اختيار سهامداران محترم قرار مي گيرد
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.