مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohsen Davood Abadi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت بانک مهر اقتصاد - نماد: ومهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/04/31 درمحل  تهران،بزرگراه آبشناسان (شرق به غرب ) بعد از تقاطع ستاري، خيابان شقايق، کوچه دهم،نبش خيابان بنفشه، مجتمع آدينه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي 98760790.08 %
ساير اشخاص حقوقي 6069828385.06 %
موسسه تامين مسکن بسيجيان 6459295745.38 %
شرکت پشتيباني ايثار7210780996.01 %
شرکت ياس نوين پارسه8604737177.17 %
موسسه تامين درمان بسيجيان9192400037.66 %
موسسه تامين اقلام مصرفي بسيجيان 9402863697.84 %
شرکت بين المللي نگار نصر9502918207.92 %
شرکت نوآوران موج9874977098.23 %
شرکت حمل ونقل بين المللي جوان سير ايثار10279938548.57 %
موسسه خدمات علمي آموزشي رزمند گان اسلام10291001338.58 %
موسسه بنياد تعاون بسيج 11143357229.29 %
جمع981308591781.78 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي کارگر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  هادي آقا بابائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اردشير مردانپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي رمضاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
غلامحسن تقي نتاج ملکشاه5689642991اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري حسابداري
مهدي ابراهيمي 0064905055اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت
سيد ضياء ايماني 5789707084اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد مديريت
علي کارگر0793329957اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد حسابداري
يوسف مرتضائي آبيز0042487145اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مديريت

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
درآمدهای مشاع
سود تسهیلات اعطایی -مشاع
۶۷,۲۶۸,۳۱۷
۱۰۰
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۲۵,۱۸۹,۴۷۷
۳۷
جمع درآمدهای مشاع
۹۲,۴۵۷,۷۹۴
۱۳۷
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
(۸۳,۷۱۳,۱۲۷)
(۱۲۴)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
۰
۰
سهم سود سپرده گذاران
(۸۳,۷۱۳,۱۲۷)
(۱۲۴)
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)
۸,۷۴۴,۶۶۷
۱۳
درآمدهای غیرمشاع
درآمد کارمزد
۹۸۲,۶۳۳
۱
نتیجه مبادلات ارزی
۰
۰
سایر درآمدها
۶۰۶,۵۵۴
۱
جمع درآمدهای غیر مشاع
۱,۵۸۹,۱۸۷
۲
جمع درآمدها
۱۰,۳۳۳,۸۵۴
۱۵
هزینه ها:
هزینه های اداری و عمومی
(۵,۶۵۵,۶۵۱)
(۸)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۳,۰۹۶,۳۵۵)
(۵)
هزینه های مالی
(۱۷۱,۹۳۹)
۰
هزینه کارمزد
۰
۰
سایر هزینه ها
۰
۰
جمع هزینه ها
(۸,۹۲۳,۹۴۵)
(۱۳)
سود (زیان) قبل از مالیات
۱,۴۰۹,۹۰۹
۲
مالیات
۰
۰
سود (زیان) خالص
۱,۴۰۹,۹۰۹
۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۱۷
۰
سرمایه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۸
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۴۰۹,۹۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۲۳۹,۹۹۶
تعدیلات سنواتی
(۱۴,۰۶۶)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱,۲۰۰,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۴۳۵,۸۳۹
اندوخته قانونی
(۲۱۱,۴۸۶)
سایر اندوخته ها
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
(۷۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۵۰۴,۳۵۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۰
کوشا منش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  10,400,000  ریال بابت برگزاری حداقل  4  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  1,550  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد. علاوه بر روزنامه دنياي اقتصاد روزنامه کثيرالانتشار جوان نيز بعنوان روزنامه رسمي جهت درج آگهي هاي بانک تعيين شد.