مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:احتراما دليل ايجاد فايل اصلاحي نتايج حاصل از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده .اصلاح مبلغ فروش کل حق تقدم استفاده نشده با توجه به مبالغ واريزي توسط کارگزاري بانک مسکن به حساب شرکت
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده شرکت سرمايه گذاري مسکن شمالغرب - نماد: ثغرب

موضوع:  نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده  
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه DPM-IOP-98A-116 مورخ 1398/12/06 در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 900,000,000,000 ریال به مبلغ 1,200,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است.
شرح مبلغ (ریال)
مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده 242,765,673,028
هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده 2,712,441,975
خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده 240,053,231,053
تعداد حق تقدم های استفاده نشده 29,200,001
مبلغ متعلق به هر حق تقدم 8221