مشخصات
امضا کنندگان: [ Ghasem Zand [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت صنعتي پارس خزر - نماد: لخزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/04/15 درمحل  قانوني شرکت واقع در تهران خيابان سپهبد قرني شماره 43 (45 سابق)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت طراحي و صنعتي پارس زرآسا3000 %
آقاي هوشنگ دادوش8400 %
شرکت بازرگاني پارس شيد (سهامي خاص)184800.01 %
شرکت سرمايه گذاري کوشا پيشه864090.06 %
شرکت لامپ پارس شهاب2259840.15 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 4246560.28 %
ساير سهامداران11779430.78 %
سرمايه گذاري پارس توشه13360196088.36 %
جمع13553657289.64 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  هوشنگ دادوش  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين ماهرو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جليل ميهن دوست  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن همتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه‌گذاري پارس توشه32768اصلیهوشنگ دادوش0040998134رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زرآسا173393اصلیحسن همتي4132053105عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت بازرگاني پارس شيد29436اصلیفرحمند پورعلي2679530071عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت لامپ پارس شهاب13580اصلیعبدالمحمد فياضي0450958371عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت کوشاپيشه0112097اصلیقاسم زند4910822331نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵۴,۷۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۲۶,۷۷۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۲۶,۷۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۵,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۵۱,۱۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۰۵,۹۶۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۰۵,۹۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲۸,۵۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۷۷,۴۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۵۰
سرمایه
۱۵۱,۲۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه‌گذاري پارس توشهحقوقی32768اصلی
شرکت طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زرآساحقوقی173393اصلی
شرکت بازرگاني پارس شيدحقوقی29436اصلی
شرکت لامپ پارس شهابحقوقی13580اصلی
شرکت کوشاپيشهحقوقی0112097اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,500,000 9,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,200 2,444 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در حدود اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد