icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
کارخانجات کابل سازي ايران
سرمایه ثبت شده:
37,800
نماد:
بايکا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
313052
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام کارخانجات کابل سازي ايران

1. صورتهاي مالي شرکت کارخانجات کابلسازي ايران ( سهامي عام( شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظو ر طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پرداختني هاي تجاري و غير تجاري موضوع يادداشت توضيحي 10 ، شامل مبلغ 486ر6 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي بابت اقلامي است که از سنوات قبل بوده و شواهد و مستندات کافي درخصوص نحوه ايفاي تعهدات مذکور ارائه نگرديده است ، ضمنا مبلغ 643ر26 ميليون ريال اسناد پرداختني سررسيد گذشته در ارتباط با صاحبان سهام در حسابها موجود مي باشد که تا تاريخ تنظيم اين گزارش تسويه نشده است . با عنايت به عدم دسترسي به اسناد و مدارک کافي تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت ميسر نگرديده است .
5. پاسخ تأييديه هاي درخواستي از بابت دريافتني هاي تجاري و غير تجاري و پيش پرداختها بمبلغ 093ر33 ميليون ريال ، پرداختني هاي تجاري و غير تجاري و پيش دريافتها بمبلغ 614ر29 ميليون ريال، تأييديه سرمايه گذاريها بمبلغ 50 ميليون ريال و کالاي اماني شرکت نيرو رامشير ( سهامدار عمده ) به مقدار 480ر93 متر و شرکت سپهر کابل 624ر25 متر و تأييديه وکيل حقوقي شرکت تا تاريخ تهيه اين گزارش واصل نگرديده است .
6. در سال مالي مورد گزارش مبلغ 513ر4 ميليون ريال از حساب ساير بستانکاران متفرقه ( اقلام راکد سنواتي و انتقالي از سال 1381 ) بدليل مشخص نبودن بستانکاران و عدم پيگيري از طرفهاي مربوطه از طرفيت حساب مذکور خارج و با هزينه هاي شرکت تهاتر گرديده است .
7. طبق بررسيهاي بعمل آمده مشخص شد پلاک اموال شرکت براي کارخانه تهران انجام گرديده و براي کارخانه شيراز بطور کامل به روزرساني نگرديده و قابليت انطباق بين سيستم و دفاتر موجود نبوده است ، لذا امکان رؤيت و اثبات مالکيت آن براي اين مؤسسه محرز نگرديده است .

8. به نظر اين مؤسسه ، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 ، 5 و 7 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت کارخانجات کابلسازي ايران )سهامي عام ) در تاريخ 30 آذر ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

9. طبق يادداشت 2-18 فروش محصولات شرکت در مقايسه با بهاي تمام شده محصولات مؤيد مبلغ 452ر31 ميليون ريال زيان ناخالص مي باشد .
10. در سال مالي قبل بخشي از اراضي شرکت واقع در شيراز به مساحت 850ر25 مترمربع طي مبايعه نامه قطعي شماره 4709/19 مورخ 28/7/1394 به ارزش 590ر139 ميليون ريال به دو نفر از سهامداران واگذار گرديده است . به موجب ماده چهار مبايعه نامه بخشي از ثمن معامله بمبلغ 990ر63 ميليون ريال با ديون شرکت به اشخاص حقوقي وابسته به خريداران زمين تهاتر و باقي مانده ثمن معامله بمبلغ 600ر75 ميليون ريال در سرفصل دريافتني هاي تجاري و غير تجاري ( يادداشت توضيحي 4 ) منظور و عليرغم پرداخت ماليات مقطوع نقل و انتقال و شناسايي سود حاصل از آن در سال مالي قبل ، تسويه آن موکول به انتقال رسمي سند مالکيت که در وثيقه بانک مي باشد ، گرديده است ، شايان ذکر مي باشد اراضي مذکور تاکنون در تصرف خريداران قرار نگرفته است . با عنايت به مراتب فوق و با توجه به شواهد و مستندات موجود انتقال قطعي منافع مالکانه و همچنين مزايا و مخاطرات ناشي از واگذاري اراضي براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد .

11. مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت ، رعايت نشده است .
12. موجوديهاي شرکت شامل مبلغ 947ر17 ميليون ريال کسري پوشش بيمه اي دارد
13. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بمبلغ 539ر84 ميليون ريال و بيش از 2 برابر سرمايه ثبت شده مي باشد ، در اين خصوص نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد . در صورتي که هيئت مديره بر خلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايد و يا مجمع که دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذينفع مي تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحيت دار درخواست کند . معهذا در صورت تحقق فروش کارخانه تهران شرکت از شمول ماده مذکور خارج خواهد شد .
14. اقدامات صورت گرفته درخصوص انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 28 فروردين ماه 1396 در برخي موارد به نتيجه قطعي نرسيده است .
15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور ، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري انجام شده ، ليکن به نظر اين مؤسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص تجاري فيمابين طرفين معامله صورت پذيرفته است .
16. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
17. چک ليست سازمان بورس و اوراق بهادار در زمينه رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و در اين ارتباط بندهاي 1 و 4 ماده 7 و بند 10 دستورالعمل مجامع عمومي و بند 5 ارسال اطلاعات و رعايت حقوق سهامداران دستورالعمل مورد نظر رعايت نگرديده است .
18. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور وآيين نامه ها ودستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص اقدام کافي از سوي شرکت جهت راه اندازي واحدهاي مبارزه با پولشويي ،حسابرسي داخلي وساير زير ساخت هاي لازم صورت نپذيرفته ، معهذا اين مؤسسه به مواردي با اهميت حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .

21فروردین1397
موسسه حسابرسي فراز مشاور
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه فراز مشاور Saeed Khariyaband [Sign]8312801397/01/26 16:29:49
مدير موسسه فراز مشاور Nariman Ilkhany [Sign]8001061397/01/26 16:42:46