مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بيمه ملت - نماد: ملت(بيمه ملت)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/12/27  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/12/27 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
حميدرضا منجيحميدرضا منجي4323353251فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سيدمحمدمهدي بهشتي نژادسيدمحمدمهدي بهشتي نژاد1285156382فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
معصومه معصوم بيگيمعصومه معصوم بيگي0067581889فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
اسماعيل دلفرازاسماعيل دلفراز0870387359فاقد نمایندهفاقد نمایندهمدیر عاملموظفدکترا
بهروز اسدنژادبهروز اسدنژاد0450586650فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهموظفدکترا


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
اسماعيل دلفراز