مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29شرکت گسترش قطعه سازي کمند - نماد: فکمند(خکمند)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 18:00 روز سه شنبه مورخ 1396/03/23 درمحل مشهد شهرک صنعتي ماشين سازي و فن اوري هاي برتر خ کوشش يک شماره 309   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
اشکان کشاورزي1200000.78 %
محمد مهدي کلاتياني3080002 %
امير صفري يزد7700005 %
راضيه کلاتياني7700005 %
نازيلا صفري يزد7700005 %
محمد صفري يزد184800070.59 %
فتاح صفري1081400070.22 %
جمع15400000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فتاح صفري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير صفري يزد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نازيلا صفري يزد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد صفري يزد  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
مجمع با تغییر ارزش اسمی سهام(به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده سرمایه پس از مصوبه مجمع
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم مبلغ (میلیون ریال) تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم مبلغ (میلیون ریال)
154,000 100,000 15,400,000 1,000