مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت پتروشيمي پارس - نماد: پارس
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری کدال مورخ 1399/05/13 مبنی بر افزايش ضريب A از 62 % به 70 % به استحضار می رساند درخواست اصلاح و تجديد نظر در ضريب مذکور به وزارت محترم نفت ارسال گرديده است و منتظر دريافت پاسخ از آن وزارتخانه مي باشد که نتيجه آن طي روزهاي آتي به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسيد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.