مشخصات
امضا کنندگان: [ Alireza Mirsepasi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت سيمان لارستان - نماد: سلار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/28 درمحل  تهران-بلوار مير داماد-شمس تبريزي شمالي-کوچه نيکنام-پلاک8-طبقه سوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
غلامعلي نجيب13500 %
عبدالحميد داراب28220 %
شرکت توليدي کارخانجات چيني وسراميک اکباتان36670 %
محمد تقي تقي بخشي67390 %
عليرضا مير سپاسي181100.01 %
شرکت سيمان کارون12959356655.19 %
جمع12962625455.21 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا برخوردار کاشاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رجبعلي شايان فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علير ضا مير سپاسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کاوه شيرازي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
علير ضا مير سپاسي0054593581اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
محمد حسن راستي لاري2511116464اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
حسن رستمي4400017249اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
شاهرخ زنگنه3255824291اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سيمان کارون91681اصلیعلير ضا علاقبنديان3875430281رئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلم

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۵,۹۰۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۹,۳۰۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۹,۳۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۱۷۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۸,۱۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۲,۲۲۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۲,۲۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۲,۲۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۱۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۳۴,۸۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   انديشمند تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خبر جنوب


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 6,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
موردي ندارد