مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بيمه البرز - نماد: البرز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  خيابان شريعتي- بالاتر از خيابان دستگردي(ظفر)- نبش کوچه آبان- شماره 1320- طبقه ششم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري صبا تامين10147064717.03 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت (سهامي خاص)12061999988.36 %
صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير188413282313.06 %
ساير سهامداران حقيقي -حقوقي280317065619.43 %
گروه توسعه مالي مهرآيندگان280527000119.45 %
جمع971347994967.34 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد علي پناهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مليحه غني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد احدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد حسن نبوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
مجيد نادري1249904633اصلیعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
حميدرضا توسلي3340210578اصلیعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
مجيد علي پناهي4072571458اصلیرئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
محسن پورکياني0385103344اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
امين احمديان1091173362اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۶,۸۳۵,۳۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۲۰۱,۴۰۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۲۰۱,۴۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۰۱,۴۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۷,۲۳۶,۷۲۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸۴۱,۷۶۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱,۶۸۳,۵۳۳)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۴,۷۱۱,۴۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۱۶۳,۶۶۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲,۵۴۷,۷۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۱۴,۴۲۴,۴۲۸
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 35,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,200 6,800 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.