مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بانک قوامين - نماد: وقوام(قوام)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1398/06/24 درمحل مرکز همايش هاي بانک سپه واقع در انتهاي خيابان شهيد استاد مطهري برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد