مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) - نماد: خساپا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/04/31  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/08/26 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري رناشرکت سرمايه گذاري رنا27249حميد رضا رستگارحميد رضا رستگار0055920039عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايرانسازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران12070علي اکبر رضاييعلي اکبر رضايي0054284521عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا شرکت گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا 312499سيد جواد سليمانيسيد جواد سليماني1530236436نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
موسسه حمايت و بازنشستگي کارکنان فولادموسسه حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد9511معصوم نجفيانمعصوم نجفيان5049623839رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
توسعه سرمايه رادينتوسعه سرمايه رادين163217علي شيخ زادهعلي شيخ زاده2830706749عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس