مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه - نماد: ميدکو(خاورميانه)

موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/23 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/26 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 23,760,000 میلیون ریال به‌مبلغ 29,000,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 5,240,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1397/07/07 لغایت تاریخ 1397/09/06  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
380-8600-543210-1پاسارگادفراز
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد