icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود
سرمایه ثبت شده:
500,000
نماد:
ثرود
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
701059
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/06/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۲۷,۷۴۳ ۶۵,۰۳۴ (۵۷) پرداختنی‌های تجاری ۵۶,۹۶۵ ۴۹,۱۱۷ ۱۶
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۰ ۰ -- پرداختنی‌های غیرتجاری ۹۶,۴۶۰ ۸۱,۸۵۵ ۱۸
دریافتنی‌‌های تجاری ۳۸۸,۵۰۲ ۳۵۲,۰۵۰ ۱۰ مالیات پرداختنی ۳,۵۵۳ ۳,۶۶۸ (۳)
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۱۸,۰۶۷ ۹,۳۰۵ ۹۴ سود سهام پرداختنی ۱۳۹,۳۲۹ ۱۲۰,۰۴۲ ۱۶
موجودی مواد و کالا ۵۱۳,۴۸۴ ۵۰۰,۶۲۸ ۳ تسهیلات مالی ۲۲۶,۳۲۲ ۲۲۰,۵۸۱ ۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۳۷,۲۲۰ ۴۹,۴۲۶ (۲۵) ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۲۵,۱۸۹ ۴۱,۷۸۷ (۴۰)
جمع دارایی‌های جاری ۹۸۵,۰۱۶ ۹۷۶,۴۴۳ ۱ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۵۴۷,۸۱۸ ۵۱۷,۰۵۰ ۶
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۲۵۷,۵۲۲ ۲۰۷,۵۱۰ ۲۴ بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۱,۰۹۷ ۱,۰۹۷ ۰ پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۳۶۷ ۳۸۷ (۵) تسهیلات مالی بلندمدت ۱۳۹,۳۴۸ ۹۵,۲۰۰ ۴۶
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک ۰ ۰ -- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۷,۱۸۳ ۷,۱۲۵ ۱
دارایی‌های ثابت مشهود ۴۳,۴۷۵ ۴۵,۴۹۳ (۴) جمع بدهی‌های غیرجاری ۱۴۶,۵۳۱ ۱۰۲,۳۲۵ ۴۳
سایر دارایی‌ها ۴,۵۶۲ ۴,۶۶۰ (۲) جمع بدهی‌ها ۶۹۴,۳۴۹ ۶۱۹,۳۷۵ ۱۲
جمع دارایی‌های غیرجاری ۳۰۷,۰۲۳ ۲۵۹,۱۴۷ ۱۸ حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۲۲,۵۲۶ ۲۲,۵۲۶ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۷۵,۱۶۴ ۹۳,۶۸۹ (۲۰)
جمع حقوق صاحبان سهام ۵۹۷,۶۹۰ ۶۱۶,۲۱۵ (۳)
جمع دارایی‌ها ۱,۲۹۲,۰۳۹ ۱,۲۳۵,۵۹۰ ۵ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۱,۲۹۲,۰۳۹ ۱,۲۳۵,۵۹۰ ۵